En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 25 augusti 2009

Får jag se ditt körkort . . . och . . . bygglov?! Kammarrätten anser att campingvagnar kan vara bygglovspliktiga

Ägaren till en campingplats i Halland lätt 27 villavagnar ställas upp på campingen. Bygglovsnämnden (så heter nämnden i Halland) utfärdade ett föreläggande som krävde att fastighetsägaren (dvs ägaren till campingen) undanröjde villavagnarna eftersom de saknade bygglov. En av frågorna för domstolen var om bygglov krävdes för villavagnarna. Enligt gällande detaljplan skulle fastigheten användas för camping. Kammarrätten ansåg att camping är en tillfällig verksamhet och att en campingsemester normalt sett bara pågår i några veckor. Det verkade vara klart i ärendet att de aktuella villavagnarna var uppställda på mer eller mindre permanent basis. Det handlade alltså inte om camping utan mer permanent byggnad som krävde bygglov. Domstolen tycks ha gjort en riktig bedömning eftersom villavagnarna liknade mer fritidshus än camping anläggningar.

Men man kan ifrågasätt om det skall vara fastighetsägarens ansvar att undanröja villavagnarna. Fastighetsägaren hävdade att bygglovsnämnden borde ha riktat sitt föreläggande mot villavagnarnas ägare i stället för honom. Visserligen har byggnadsnämnden möjlighet enligt PBL att välja mellan fastighetsägaren eller ägaren till det aktuella föremålet att undanröja byggnaden. Jag anser dock att bygglovsnämnden i Halland och domstolarna tog lite för lätt på fastighetsägarens bekymmer med att bli av med villavagnarna.

Kammarrätten sade att inget tydde på att villavagnsägarna hade starkare skydd än vad som förekommer vid ett "normalt hyresförhållande". Men hyresförhållanden förekommer i olika skeppnader enligt svensk rätt med varierande grader av besiktningsskydd. Det är oklart vilket typ av hyresförhållande kammarrätten anser föreligger i detta fall. Som jag ser det torde det handla om bostadsarrende. Men enligt lag skall bostadsarrende löpa på minst fem år. Visserligen behöver ett bostadsarrende inte förlängas om det finns en byggnad utan bygglov på marken, men den uppsägningsmöjligheten torde vara en klen tröst för vår fastighetsägare om arrendetiden löper längre än hans tidsfrist enligt föreläggandet.

Möjligen skulle vi kunna se det som ett lägenhetsarrende, där fastighetsägaren har större möjligheter att bli av med arrendatorn på kortare varsel (såvida det inte står något annat i avtalet). Just fritidshus är typexemplet av ett bostadsarrende. Det skulle dock vara anmärkningsvärt om villavagnarna utgör fritidshus när det gäller bygglovsfrågan men inte fritidshus när det gäller valet av hyresförhållandet. Stackars campingägaren!

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1156-09, dom meddelad den 24 juli 2009

tisdag 18 augusti 2009

Översiktsplaner har betydelse vid bygglovs ärenden

Cecilia och Ulf ansökte om bygglov för en komplementbyggnad de ville bygga ett "generationsboende" åt Cecilias pappa. Deras fastighet, som redan var bebygd med en huvudbyggnad och en komplementbyggnad, låg inte inom ett planlagt område och det fanns inte heller områdesbestämmelser för fastigheten. Fastigheten var däremot omgiven på tre sidor av planlagda bostadsområden med planbestämmelser. Det framgick av dessa detaljplaner att en fastighet får bebyggas med högst en huvudbyggnad och en komplementbyggnad. Trots att sökandens "generationsboende" inte stred mot någon detaljplan, Kammarrätten anförde att ansökan om bygglov ändå skall avslås om det framstår som olämpligt med hänsyn bl a till stads- oeller landskapsbilden. Kommunens översiktsplan och antagna principer gav uttryck för en restriktiv hållning för nya enstaka hus. Principerna föreskrev också att detaljplaner för angränsande områden har betydelse vid bygglovsfrågor. Eftersom de angränsande detaljplaner begränsade bebyggelser till en huvudbyggnad och en komplementbyggnad, skulle Cecilia och Ulfs "extra" komplementbyggnad göra våld mot den landskapsbild föreligger på orten.
Kammarätten i Göteborg, mål 5779-08, den 30 juni 2009

Tycker Du att angränsande detaljplaner bör inverka på bygglovsfrågor?

tisdag 4 augusti 2009

Brottsbelastad mäklaren avregistrerad

Fastighetsmäklarnämnden har återkallat registrering av en fastighetsmäklare som dömdes till fängelse i fem månader för hemfridsbrott, ofredande, sexuellt ofredande, egenmäktigt förfarande, våldsamt motstånd, vårdslöshet i trafik och överträdelse av besöksförbud. Med undantag för brottet sexuellt ofredande inträffade brotten i början av 2008 och härleddes från en vårdnadstvist med mäklarens före detta sambo beträffande parets tvååriga dotter. Brottet sexuellt ofredande begicks mot en annan kvinna med vem mäklaren hade ett förhållande under 2004. Enligt fastighetsmäklarlagen krävs för registrering som mäklare bland annat att personen är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarnämnden skall återkalla en registrering om kriterierna för registrering inte längre är uppfyllda.

Fastighetsmäklarnämnden noterar att tröskeln för bedömningen att någon är olämplig bör sättas något högre när det gäller avregistrering av en yrkesverksam mäklare än när det gäller prövning av en ansökan om registrering. Nämnden noterar också att det är framför allt bedrägeribrott, tillgreppsbrott och ekonomisk brottslighet som bör föranleda avregistrering. Inte desto mindre, finner fastighetsmäklarnämnden att den aktuella mäklaren inte är lämplig att bedriva mäklarverksamhet. Nämnden betonar att mäklaren har visat ”allvarlig hänsynslöshet mot såväl närstående” som polisen samt att brottsligheten hade pågått under en längre tid. Mot bakgrund av mäklarens brottlighet uppfyller han inte den ”goda standard som mäklarkåren enligt nämndens mening skall ha.
Fastighetsmäklarnämndens beslut den 19 februari 2009, Dnr 4-2057-07