En blogg från Högskolan i Borås

fredag 16 oktober 2009

Mäklare döms till böter för dataintrång

Mäklaren Robert var anställd hos en fastighetsmäklarbyrå. Hans anställning upphörde den 8 september. Vid uppsägningstillfället hade Robert i uppdrag att förmedla ett antal objekt. Eftersom mäklarens uppdrag är personligt följer uppdraget med mäklaren även om mäklarens anställningsförhållande ändras. Uppdragsgivaren kan självklart välja att byta mäklaren och låter någon annan mäklare ta över förmedlingen men Robert fick fortsatt förtroende beträffande visa objekt. Så far, so good. Robert vill inte att spekulanter på "hans" förmedlingsobjektet skulle finnas kvar i fastighetsmäklarbyråns dataregister. Därför raderade han en uppgift om en spekulant medan han var på besök hos sin f.d. arbetsgivare. Dataintrång, säger Malmös tingsrätt, som dömde mäklaren till dagsböter.
Visserligen följer objektet med mäklaren men bör mäklarbyrån självmant radera registrerade uppgifter som en avgående mäklare har infört? Vad tycker ni mäklare?

Malmö tingsrätt, mål B 5846-09, dom meddelad den 7 oktober 2009

fredag 2 oktober 2009

Sammanboende eller inneboende?

Mannen flyttade tillbaks till sitt barndomshem där han bodde med sin moder tills hennes bortgång i april 2006. Enligt mannen flyttade han in i moderns lägenhet år 2003 efter det att mannen gjorde slut med sin sambo. Han mantalskrev sig dock vid moderns adress först i januari 2006. Modern var svårt sjuk och han vårdade henne. Moderns dödsbo ville överlåta hyresrätten till mannen men hyresvärden sade nej.

Enligt hyreslagen får ett dödsbo överlåta en hyresrätt till någon som varaktigt sammanbodde med den avlidna hyresgästen, om hyresnämnden lämnar tillstånd. Tillstånd skall dock inte lämnas om hyresvärden har godtagbara skäl för att motsätta sig den nya hyresgästen.
Hyresnämnden avslog dödsboets begäran om att överlåta hyresrätten till mannen. Hyresnämnden ansåg inte att mannen sammanbodde med modern. Sammanboende förutsätter ett "gemensamt hushåll" och att personerna "brukat lägenheten samfällt," skrev hyresnämnden. Eftersom han flyttade in hos modern på grund av att han behövde en bostad och för att vårda henne, var inte sammanboende i lagens mening utan endast inneboende. Hyresnämnden ansåg att de angivna kriterien, d.v.s. gemensamt hushåll och samfällt brukande, talade emot ett sammanboende i detta fall.

Hyresnämndens slutsats kan ifrågasättas. Mitt sätt att se på det är att medan ett sammanboende inte behöver vara fullt så sammanvävt eller intimt som ett samboförhållande eller äktenskap skall det i vart fall handla om mer än vad som i mitt hemland kallas för "roommates." Sammanboende personer delar mer än bara en adress med varandra utan också samråder med varandra om till exempel möblering och ändringar i bostadens gemensamma ytor. Deras förhållande talar i detta fall för att sonen sammanbodde med sin mor. Man kan däremot ifrågasätta om han varaktigt sammbodde med henne. Han påstod att han flyttade in för flera år sedan men han mantalskrev sig vid bostaden strax före hennes bortgång. I brist på annat bevis kan det vara fair att låta mantalskrivningsdatumet utgöra en presumtion för när sammanboendet började.
Hyresnämnden avslutade sitt avögrande med att konstatera att hyresvärden dessutom hade en skälig grund att motsätta sig mannen som hyresgäst eftersom mannen hade stora skatteskulder.

Hovrätten fastställde hyresnmändens beslut.

Svea hovrätt, beslut den 1 september 2009, mål ÖH 8102-08.