En blogg från Högskolan i Borås

fredag 13 november 2009

Fullmakt vid fastighetsöverlåtelseÖverlåtelse av fast egendom är underkastad flera formkrav. Dessa formkrav är någorlunda lätta att reda ut och följa eftersom de framgår av jordabalken 4 kap 1. Köpekontraktet skall innehålla en överlåtelseförklaring, ange köpeskillingen och undertecknas av köparen och säljaren. Även om det inte klart framgår av lagtexten, skall kontraktet även innehålla uppgift om vilken fastighet som överlåtes. Svårare att tyda däremot är formkraven för en fullmakt, när någon köper eller säljer en fastighet genom ombud. Avtalslagen säger att en fullmakt att sälja eller köpa fast egendom skall vara skriftlig. Fullmakten skall dessutom klart ange att den även kan användas vid fastighetsöverlåtelser, men detta krav framgår inte lika tydligt av lagen utan framgår av rättspraxis. Ett gift par köpte en fastighet för 2,2 mkr. Eftersom säljaren vid det tillfället var sjuk undertecknades köpekontraktet av säljarens sambo med stöd av en skriftlig fullmakt. Fullmakten var en s.k. generalfullmakt som gav sambon rätt att bland annat sälja all egendom. Efter genomgång av omständigheterna kring upprättandet av fullmakten ansåg tingsrätten att fullmakten inte omfattade behörighet att sälja fast egendom. Hovrätten gick ett steg längre. Enligt hovrätten måste fullmakten tydligt ange att den gäller vid försäljning av fast egendom. Om så inte är fallet, finns inte ens utrymme för ett tolkningsförfarande. Köpekontraktet var således ogiltigt.
Svea Hovrätt mål 8850-08, dom meddelad den 21 oktober 2009