En blogg från Högskolan i Borås

söndag 14 mars 2010

Underleverantören siktade på fel part, gick på pumpen


Entreprenader utförs som regel av flera leverantörer och fackmän. Om det blir tvist om t ex ersättning är det inte alltid lätt att veta vem som skall betala. Det fick stackars Johan erfara under en rättsprocess som nyligen avgjordes av hovrätten. Olof hade anlitat byggaren Magnus för att uppföra ett garage på Olofs fastighet. Entreprenaden var en s.k. totalentreprenad, vilket innebär att beställaren, Olof i detta fall, träffar ett avtal med en enda näringsidkare- generalentreprenören, Magnus i detta fall. Generalentreprenören träffar sedan avtal med de underleverantörer som behövs för arbetet. Magnus i detta fall anlitade Johan för att utföra en del av den totalentreprenaden. Som brukligt är inträffade diverse ändrings- och tilläggs arbeten. Johan utförde dessa tilläggs arbeten i enlighet med Olofs anvisningar och fakturerade Olof drygt 40.000 kronor för dessa tilläggs arbeten. När Olof vägrade att betala stämde Johan Olof. Johan hade viss framgång vid tingsrätten, men hovrätten hade en annan uppfattning. Enligt hovrätten ingick Johans arbete i totalentreprenaden. Avtalet om totalentreprenad var emellertid mellan Olof och Magnus. Om Johan utförde extraarbete (vilket inte var omtvistat i målet) var det Magnus, dvs den som hade ett avtal om totalentreprenad med Olof, som hade rätt att begära ersättning från Olof. Johan hade eventuellt rätt till ersättning från Magnus men ingen rätt att rikta något anspråk mot Olof. Så i stället för att få betalt för hans arbete fick Johan betala ersättning med hela 193.913 kr till Olof för dennes rättegångskostnader.
Hovrätten för Västra Sverige, den 5 februari 2010, mål T 1908-09