En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 11 november 2015

Småhusentreprenad


Ett rikt ordförråd är ett oumbärligt verktyg för journalister, författare och andra som yrkesmässigt använder det skrivna ordet i tjänsten. Men ett råd till fackmän inom entreprenadbranschen är att hålla er till de välprövade standardformuleringarna när Ni skriver kontrakt med konsumenter.  En dom från Svea hovrätt från tidigare i år (mål T 3395-14) är bara det senaste exemplet på hur dyrt det kan stå den byggfirma som inte använder sig av ”löpande räkning” när meningen är att få betalt för nedlagda timmar. Kontraktet i fråga innehöll givetvis en bestämmelse om ersättning. Bestämmelsen uppgav ett ”budgeterat” pris om 2,8 mkr. Byggfirman menade att ”budgeterat” är detsamma som löpande räkning. Konsumenten uppfattade ”Budgeterat” som fast pris. Faktureringen uppgick till ca 2,9 mkr, bortsett från tilläggsbeställningar. Tingsrätten ansåg att ordet ”budgeterat” är mer eller mindre synonymer med ”kalkyl” eller en beräkning av inkomster och utgifter. Tingsrätten visade viss förståelse för byggfirmans uppfattning om att inget fast pris var menat med ordet ”budgeterat”. Byggfirman förlorade ändå och det berodde på de speciella regler som gäller för småhusentreprenader. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Konsumenttjänstlagen säger att konsumentens ord väger tyngst vid småhusentreprenader om dispyten gäller bland annat priset eller grunderna för hur priset bestäms. Lagen utgår med andra ord ifrån att konsumenten har rätt i fråga om pris. Näringsidkaren kan dock hävda en annan uppfattning med framgång om näringsidkarens uppfattning stöds av ett skriftligt avtal eller omständigheterna i övrigt. Innebörden av denna regel är att näringsidkaren har bevisbördan om parterna är oense om priset. Om näringsidkaren kan visa upp ett skriftligt avtal eller omständigheter med den innebörd som näringsidkaren hävdar får han/hon rätt. Även om tingsrätten medgav att det kunde ligga något i byggfirmans tolkning av ordet ”budgeterat” var det inte tillräckligt för att bevisa att den tolkningen var rätt.

Rättsfallet visar hur viktigt det är med klara och tydliga kontrakt. Inom byggbranschen förekommer huvudsakligen två ersättningsformer, fast pris eller löpande räkning. Håll er till det ene eller det andra ordet och undvik andra formuleringar som budgeterat, kalkylerat eller annat.
De speciella reglerna om att domstolen utgår ifrån kundens uppfattning gäller som sagt ”småhusentreprenad.” Småhusentreprenad är uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. Uppförande innebär att bygga upp ett nytt hus. Ombyggnader (reparationer och renoveringar av befintliga hus) och andra tjänster faller utanför dessa speciella regler. Tillbyggnader innebär åtgärder som utökar husets volym antingen horisontellt eller vertikalt. Förutom pris, gäller konsumentens mening även beträffande arbetets omfattning, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutande, med andra ord i stort sett de frågor som oftast leder till tvist mellan konsumenter och näringsidkare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar